NWRM Guide - page 82

82
Ostale studije slučaja pružaju ključne lekcije u vezi s urbanimNWRM-om. Studija slučaja
rijekeQuaggy
(UK)
uključujenekoliko (urbanih)NWRM-a i pokazujekolikoučinkoviteovevrstemjeramogubiti, premdaprovede-
ne u ionakoograničenomokruženju, ističu
višestruke pogodnosti
za okoliš i lokalno stanovništvo. Tri ključne
lekcijemogu seuzeti iz studije slučajaQuaggy zaprojektekoji seprovodena razini sliva. Prvo, nužna jekomu-
nikacija i pozitivan stav: rano i tekuće
savjetovanje
važno je. Ovo uključuje aktivne stanovnike/sudjelovanje
zainteresirane strane i uključenost tijekom projektiranja i gradnje uključujući partnerstva, škole i skupine, jer
ne samodaosiguravada radobuhvaćapotrebe ljudi, većpružaosjećaj
‘vlasništva’ i odgovornosti
nakonpro-
vedbe koja se senastavlja za trajanjaNWRM-a. U slučajumočvarnog parkaNummelaGateway, partnerstvo i
angažman relevantnihzainteresiranihstrana i suradnja izmeđuupravezaokoliš,prostornoplaniranje i tehničku
izvedivostbilo jepresudnokakobi seosiguraouspjehprojekta.Drugo, uključivanje
multidisciplinarnihtimova
inženjera,arhitekata itd., kojidoprinosesvojimvještinama,osiguravadasuvizualna, socijalna iekološkapobol-
jšanjaoptimiziranau istovrijemekao i upravljanjekvalitetomoborina i poplava.Monitoring zaprovjerukoristi
močvarnegradnjevažan je.Nakraju,
prihvaćanjepristupana razini sliva
dopuštavećesveukupnopoboljšanje
i omogućujenekemjerekoje senebimogli provestiodvojeno.
Zadodatne informacije
Kontakt:
OutiWahlroos, SveučilišteuHelsinkiju,Odjel za šumarske znanosti
Lista činjenicakompletne studije slučaja
Naučene lekcije izdrugih studija slučaja
1...,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81 83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,...98
Powered by FlippingBook