NWRM Guide - page 83

83
Restauracijamočvare
umjestuPersina
PROVEDENENWRM
N2Restauracija i upravljanjemočvarama
Kontekst
Bugarska je
obalnazemlja
Dunava, aprirodnemočvareuzemlji važnesuzabiološku raznolikost i tradicionalne
načine življenja. S obzirom na svoju veličinu, zemlja ima veliki izbor topografskih, klimatskih i biogeografskih
obilježja. Glavnapodručjabivših i postojećihmočvaranalaze seduž rijekeDunav i obaleCrnogmora.
Višeod90%bugarskih
močvara
duž rijekeDunav izgubljeno je
odvodnjom
tijekomprošlog stoljeća.Odvodnja
je izvedenauglavnomzapoljoprivrednesvrhe, kao idasesmanjipopulacijakomaracakaomjerazaborbuprotiv
malarije.Danas jevažnostmočvarnih tla zaočuvanjebiološke raznolikosti i pogodnostiekosustavaprepoznata
aVladaBugarskeprovela jenekolikoprojekataobnove, koje supodržalenevladineorganizacije.
Projekt se nalazi u sjevernoj Bugarskoj, uz rijeku
Dunav
, a obuhvaća dva bivšamočvarna područja. Kalimok/
Brushlen (1755ha) nalazi se izmeđugradovaRousse i Tutrakanuokviru zaštićenogmjestaKalimok/Brushlen i
Beleneotoka (2280ha) koji senalazi unutarParkaprirodePersina. Potonji jenajveći bugarski otoknaDunavu
(15-16,5kmdugačak) idijeli rijekunadvaodvojka, sjeverni i južni,ukojemsenalazebrojnimanjiotoci. Sjeverni
odvojak jeplovniputodvelikogznačajazameđunarodni transport. Južniodvojak jezabranjenpontonskimmos-
tom spodvodnompreprekom, takoda jedostupan samomalimbrodovima.Dominantnauporaba zemljištana
ovimpodručjimasuprema tome rijeke imočvare, s ravnicama (prirodne,polu-prirodni) iobradivimpovršinama
koje senalazi naobalama. Vrste tlaupodručjuuključujuFluvisols,Gleysols i Vertisols, s vrloblagompadinom.
Klima jeumjerena suha i srednji godišnji protok rijekeuglavnomDunavukodBelene jeoko6000m
3
/s.
Pitanjaupravljanja
Duž bugarske obale Dunava, poplavno je oko 1,280 km
2
. Kao rezultat odvodnje, močvarno područje sada
ima samooko
10% svoje izvorne veličine
na prijelazu stoljeća, čime je smanjen kapacitet njegovih ekoloških
funkcija. Pročišćavanje vode smatra se jednomodnjegovih ključnih funkcija. Dakle, zbog gubitka te prirodne
funkcije
treba ublažiti zagađenje hranjivih tvari
(od urbanog otpada i poljoprivrede). Bugarskemočvare duž
rijekeDunavpružajubitnamrijestilišta zabrojnevrste riba i pružaju značajno stanište za zimu i hranjenjeptica
vodaricakojemigriraju sjeverozapadomnaputuodEuroazijedoAfrike.Ovoj funkciji takođerprijetimočvarna
drenaža: morfološke promjene su promijenile njihova
staništa
. Danas rijeka Dunav ima
umjereno ekološki
status
premapodacimapraćenjaOkvirnedirektiveovodama (ODV) kvaliteteusklađenostielemenata.Biološki
monitoring (faunamakro-beskralježnjaka) varira između2 i 2-3 (od5klasakvalitete).
©UpravaNacionalnogparka
Persina
1...,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82 84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,...98
Powered by FlippingBook