NWRM Guide - page 11

11
Čo robí opatrenieRetenčnýmopatrenímpreprírodnú vodu?
Retenčné opatrenia pre prírodné vody alebo NWRM sú opatreniami, ktorých
prvotnou funkciou je zlepšenie a/alebo obnovenie retenčnej schopnosti prírodných
a človekom vytvorenýchpôdnych a vodných ekosystémov. Výsledkom je, žeprinášajú
ľuďom spektrum služieb a viaceré výhody, zatiaľ čo prispievajú k dosahovaniu cieľov
rozličnýchenvironmentálnych stratégií apolitík.
Ako jedefinované vNWRMpolitickomdokumenteEÚ (pozri Okienko1
11
), NWRM
ņ
ņ
Zadržiavajú vodu
(odtoky a tečúce rieky) nad rámec pôvodnej schopnosti
systémov, prepúšťajú ich kontrolovaným tempom alebo ich infiltrujú do
spodnej vody
12
;
ņ
ņ
Využívajú retenčnú schopnosť pôdyavodnýchekosystémovna
zabezpečenie
iných environmentálnych a blahodárnych zdokonalení
, ako sú kvalita
vody, biodiverzita, komfort zelene alebo odolnosť voči vplyvom spôsobených
zmenou klímya schopnosť prispôsobiť sa im;
ņ
ņ
Súobyčajneaplikovanévrámci relatívne
"malejškály",
vporovnanísveľkosťou
zádržnej nádržealeboúzemia, v ktorých sa realizujú;
ņ
ņ
Napodobňujú
prirodzenýproces
napriektomu,ženiesúvždyich"prirodzenou"
súčasťou (ako je jasne znázornenénapríklade zelených striech).
Definícia NWRM je zameraná tak na jednoúčelový cieľ (zachovanie, zlepšenie a
obnovenie schopnosti zadržiavať vodu) ako aj na špecifický súbor opatrení (použitie
prírodnýchpostupov). SamotnýodlišnýcharakterNWRMsúvisísdruhýmmenovaným.
11
Európska komisia. 2014. Politickýdokument EÚ týkajúci saRetenčnýchopatrení preprírodnú vodu. By the
drafting teamof theWFDCISWorkingGroupProgrammeofMeasures (WGPoM)
12
Všimnite si, ženie každéopatrenie, ktoré zvyšujepodiel vodyuchovanej vo vodnýchútvaroch jeNWRM.
Alternatívy, ako súmožnosti šetrenia vody, opatrenianaúčinné využívanie vody, čistenieodpadových vôd,
riadeniedopytua iné , ktorémôžupriniesť zdokonalenia vodnýchútvarova ich retenčnéhopotenciálu vo vzťahu
k vode , nie súNWRM.
DefiníciaNWRM tak, ako jeuvedenávEÚ strategickomdokumente
Opatreniaprezadržiavanieprírodnej vodysú
opatreniamimajúcimiviaceréfunkcie,
ktorémajú
za cieľ chrániť vodné zdroje a venujú sa výzvam spojeným s vodou tým, že
obnovujú alebo
udržiavajú ekosystémy
rovnako ako
prírodné prvky a charakteristiky
vodných diel použitím
prírodných spôsobovaprocesov
.
Hlavné zameranie použitia NWRM je
zlepšiť schopnosť zadržiavania vodonosných vrstiev,
pôdy a vodných a na vode závislých ekosystémov
s cieľom zlepšiť ich stav. Použitie NWRM
podporuje
zelené infraštruktúry
, zlepšuje
kvantitatívny stav vodných diel
ako takých a
znižuje
náchylnosť k povodniam a vysychaniu
. Pozitívne ovplyvňuje
chemický a ekologický
stav vodných diel
tým, že obnovuje prirodzené fungovanie ekosystémov a služieb, ktoré
poskytujú. Obnovené ekosystémy prispievajú k
prispôsobovaniu sana klimatickým zmenám
akoaj k ichzmierňovaniu
.
Okienko 1
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...98
Powered by FlippingBook