NWRM Guide - page 100

Aprowizacja
Regulacja i konserwacja
Kulturowe
Abiotyczne
Rowy infiltracyjnedziałająpoprzez
gromadzeniespływającejwody i infiltrację
jejdoniżej leżącejgleby.Generalniesłużąonedo infiltracjicałejwody
z obszaru drenażowego zasilaniawodą do
1 zdarzenia na 30 lat
. Skutecznośćmoże znacząco spadać z czasem, jeśli wysokiego do rowu dostają
sięduże ilości osadów. Rowy infiltracyjnewzmacniająwięc zdolność terenudomagazynowaniawodypodczaspowodzi, a takżeograniczają ryzyk
występowania
powierzchniowego zalewania spływów
;mogąprzyczyniać siędoograniczania szczytowychprzepływów rzekwmałych zlewniach.
Rowy infiltracyjnemogą zapewnić pełną infiltrację z obszarów utwardzonych, wnosząc znaczący, choć w skali lokalnej, wkład do
uzupełniania
wódgruntowych
.Mogąonew ten sposóbprzyczyniać siędopoprawy
stanuwódgruntowych
, chociażwkładpojedynczego rowu jest niewielki.
Rowy infiltracyjne mogą być skuteczne w
usuwaniu zanieczyszczeń
, które poprawia dobra konstrukcja i odpowiednia konserwacja: są one
skutecznew regulowaniuosadów tylko tam, gdzie sąone zawartew spływachwniskich stężeniach (inaczej wymagająuzdatnianiawstępnego).
Jednakże trzeba brać pod uwagę potencjał zanieczyszczenia wód gruntowych, ponieważ rowy infiltracyjne omijają roślinność i warstwy gleby.
Poprzez ograniczanie zanieczyszczeń rozproszonych rowy infiltracyjne mogą wnieść niewielki wkład w zachowanie i poprawę
jakości wód
powierzchniowych
.
Jako komponent zrównoważonego zarządzaniawodąwmieście rowy infiltracyjnewnosząwreszciepewienwkładwpoprawę zielonej infrastruktury. Jeśli sąużywane
naobszarach rolniczych, przyczyniają sięonedobardziej zrównoważonychpraktyk.
Ś
wiadczone
usługi
ekosystemowe
W
kładdorealizacji
celów
polityk
P
otencjalne
skutki
biofizyczne
Wysokie
Niskie
Średnie
Brak
Spływ
Ograniczaniezanieczyszczania
Ochronagleb
Siedlisko
Zmiany klimatu
RamowaDyrektywaWodna
DyrektywaPowodziowa
Dyrektywaptasia i siedliskowa
Strategia różnorodności
biologicznej 2020
1...,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99 101,102,103,104,105,106,107,108
Powered by FlippingBook