NWRM Guide - page 97

MIASTO
Projektfinansowanyprzez
GeneralnąDyrekcjęOchronyŚrodowiskaUE
Sztucznanawierzchnia
Tereny rolnicze
Lasy i obszarypółnaturalne
Terenypodmokłe
K
oszty
finansowe
(
inwestycyjne
,
operacyjne
i utrzymania
)
Kosztystudni chłonnychsązazwyczajwiększeniż90euro/m
2
objętości.Koszt
utrzymaniamieści sięw zakresie od 0,25 do 1,25/m
2
euro danego obszaru.
Wymagane są
badania geotechniczne
w celu potwierdzenia stabilności
gruntu iniżejpołożonychgleb/warunkówgeologicznych.Mogąoneprzeszka-
dzać iwymagaćanalizyzanieczyszczeniaglebywceluokreśleniaprzydatności
technik infiltracji.
P
rojekt
Studnie chłonnemogą być częścią szerszego
programu SuDS
. Nie powinny
one być używanew obrębie 5m od
fundamentów
budynku ani dróg lubw
rejonacho
niestabilnychgruntach
bezuwzględnienia ichwpływu, gdzie lustro
wódgruntowych leżynapoziomieniższymniż1mponiżej podstawy studni,
wbezpośredniej bliskości innych studni chłonnych lubelementów infiltracji,
ani też wtedy, gdy ryzyko zanieczyszczenia
wód gruntowych
jest wysokie.
Spływające wody powinny
być wstępnie uzdatniane
, aby umożliwić usunię-
ciepyłów i olejów. Regularne kontrole i czynności konserwacyjne sąważne.
S
kala
Studnie
chłonne
generalnie
służą zbieraniu i infiltracji wody
spływającej z niewielkiego obszaru,
np.pojedynczegodomu lubparkingu.
Studnie chłonnemogą być również stosowane
w przypadku sztucznych nawierzchni w obsza-
rach rolniczych, takich jakpodwórza.
Studniechłonne towkopanekomory, któremagazynująwodępowierzchniową ipozwalająna jejprzesiąkaniedopodłoża. Są tonajczęściej kwadratowe lubokrągłewykopy,
albo zagruzowane, alboobudowanemurami ceglanymi, betonowymi lubkręgami zpolietylenu/perforowanymi konstrukcjamimagazynującymi otoczonymi granulowaną
zasypką. Studnie chłonne zapewniają łagodzeniebieguwódopadowych i ichuzdatnianie. Zwiększają równieżnawilżenieglebyorazpomagająwuzupełnianiuwódgrun-
towych.Magazynująone szybko spływającąwodę z jednegodomu lub z zabudowy i zapewniają jej skuteczną infiltracjędootaczającej gleby.
Studiaprzypadków:ZrównoważonaurbanizacjawLeidscheRijn,Holandia
P
owierzchnie
ziemi odpowiednie
do
zastosowania
©
W
i
k
i
H
o
w
1...,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96 98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,...108
Powered by FlippingBook