NWRM Guide - page 39

39
Odabir, izrada i provedbaNWRM-a: preduvjeti zaosiguranjeučinkovitosti
Mnogi čimbenici utječunaprovedbu, učinkovitost i uspjehNWRM-a, aoni će
se vjerojatno razlikovati od jedne do druge zemlje, sliva, urbanog ili ruralnog
područja. Glavni je izazovpravepoticaje za različitepolitike i strategije koje će
seprovoditinakoordinirannačin.NWRMmogu imatiolakšavajuću ipovezujuću
ulogu, ako se na njih ne gleda samo iz perspektive vode. S obzirom na to da
je koordinacija politika već ugrađena u postojeće politike (pogledajte tablice
u nastavku), imate jasnuosnovu da je promovirate na sve razine odlučivanja,
uključujući gradove, vodne slivove ili ruralnapodručja.
Table2 - Koordinacijapolitike, preduvjet
zaprovedbupolitikeugrađen jeupolitikamaEU
Politika
Osnova zaosiguranjekoordinacije i sinergije sostalimpolitikamaEU
i strategijama
Water Fra-
meworkDire-
ctive (Okvirna
direktivao
vodama)
ODV zahtijeva
daljnju integraciju zaštite i održivogupravljanja vodomudrugimpodručjima
politikeZajednice, kao što suenergija, transport, poljoprivreda, ribarstvo, regionalnapolitika
i turizam [...].
Osim toga,ODV
trebaosigurati temelj zanastavakdijaloga i za razvoj strategija
premadaljnjoj integraciji područjapolitike.
Naime, svaki planupravljanja riječnimbazenom
(slivom) (PURS) bi trebaobiti fokus ‘klimatskeprovjere’ kakobi seosiguraloda jeprilagodbana
klimatskupromjenuupotpunostiuzetauobzir zaPURS.
Floods
Directive
(Direktivao
poplavama)
Zbognjihove ‘usmjerenostina vodu’ i zajedničkogplaniranja (riječni bazeni/slivovi), neophodno
jeuspostaviti sinergiju izmeđupostizanjadobrog stanjavoda (ODV) i upravljanja rizikomod
poplava (Direktivaopoplavama). Vrlokonkretno, članak9. Direktiveopoplavamaodređujeda
države članicemorajupoduzetiodgovarajućekorakekakobi koordiniraleprimjenuoveDirektive
i oneDirektive2000/60/EZ snaglaskomnamogućnosti zapoboljšanjeučinkovitosti, razmjenu
informacija i zapostizanje zajedničkih sinergije i prednostikoje imaju ciljeve zaštiteokoliša
utvrđeneu članku4. Direktive2000/60/EZ.
.
Strategija
biološke
raznolikosti
Koordinacijapolitikebitna je zapostizanje ciljevaStrategijeEU-aobiološkoj raznolikosti.
Strategijanavodi da
ćepostizanje cilja za2020 zahtijevatipunuprovedbupostojećeg
zakonodavstva zaštiteokolišaEuropskeunije, kao i djelovanjenanacionalnoj, regionalnoj i
lokalnoj razini. Nekolikopostojećih ili planiranihpolitičkih inicijativapodržat će ciljevebiološke
raznolikosti. Naprimjer, klimatskapromjena, koja je značajan i sveveći pritisaknabiološku
raznolikost koja će izmijeniti staništa i ekosustave, istaknuta jeputem sveobuhvatnogpaketa
politikeEUusvojenim2009. godine
. […] Strategija također naglašava važnost budućeOkvirne
direktive zaštite tla, koja jepotrebankakobi EUdošlado ciljevabiološke raznolikosti . Potreba za
naporimaEuropskeunijeupromicanjupoboljšane suradnje između različitihkonvencijabiološke
raznolikosti, klimatskihpromjena i konvencijeo suzbijanjudezertifikacije jenaglašena zbog
uzajamnihpogodnostikoje će isporučiti
.
Zajednička
poljoprivred-
napolitika
Integracijapolitike jeeksplicitnau ciljevimabudućegZPP-akoji uključuje: (a)
ublažavanje
klimatskihpromjena i prilagodbuakcijama čime seomogućujedapoljoprivredaodgovori na
klimatskepromjene i (b) jamčitiodrživeproizvodneprakse i osiguratipoboljšanopružanje
okolišnih javnihdobara, jermnogeod javnihpogodnostigeneriranekrozpoljoprivredunisu
nadoknađenenormalnim funkcioniranjem tržišta
. IzravnaplaćanjabudućegZPP-a sadauključuju
ODVuokviru višestruke sukladnosti. ZPPnaglašavapotrebu za
jačanjemkoherentnosti između
politike ruralnog razvoja i drugihpolitikaEU-a,
osobitoputemuspostave zajedničkog strateškog
okvira za fondoveEU-a
.
On također zahtijevadaMSodredi ekološko fokusnopodručje, a cilj im je
poduprijetiprovedbupolitikeUnijenaokoliš, klimu i biološku raznolikost
.
Zelena
infrastruktura
StrategijaEU-a za zelene infrastrukture (GI) naglašava
daGImožedati značajandoprinosu
području regionalnog razvoja, klimatskepromjene, upravljanju rizicimakatastrofa, poljoprivredi/
šumarstvu i okoliši.
Daljenavodi daGI trebapostati
standardni dioprostornogplaniranja i
teritorijalnog razvojakoji jeupotpunosti integriranuprovedbi tihpolitika.
Nacrt plana za
vodeEU
Nacrt plana za zaštituEuropskihvodauvažavajući izazoveupostizanjudobrog stanjavoda, kako
to zahtijevaODV, Nacrt plana za zaštituEuropskih vodanaglašava
potrebu zaboljuprovedbu
i povećanu integraciju ciljevapolitike vodeudrugimpodručjimapolitike, poput Zajedničke
poljoprivrednepolitike (CAP) , kohezijskih i strukturnih fondova tepolitikeobnovljivih izvora
energije, transporta i integriranoupravljanjekatastrofama
. Tododatnonaglašavapotrebu za
većom integracijompolitikakoje ćepodržati razvoj zelene infrastrukture. Također ističepotrebu
da seupotpunosti iskoriste
planovi upravljanja riječnim slivovimakoji zahtijevaju integrirani
pristupupravljanju vodenim resursimaprekopolitikenapodručjimakao što supoljoprivreda,
vodenakultura, energetika, promet i integriranoupravljanjekatastrofama.
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,...98
Powered by FlippingBook