NWRM Guide - page 29

29
Korak3–Procijenitepotencijalneutjecaje, učinke i…
usporedite
Procjena učinkovitosti, isplativosti i utjecaja zahtijeva da istražite očekivane
doprinosepredloženihmjera (biloNWRM i/ili siva infrastruktura) za rješavanje
svojihglavnihproblema.
Informacija o tome kako potencijalne mjere mogu utjecati na zadržavanje
vodeuprvom je redupresudna, i kakobi toopetmogloutjecatina (ekosustav)
isporučene usluge i doprinijeti ostvarenju ciljeva politike koju ste identificirali
kao relevantnu za svoj teritorij. Morate procijeniti sve troškove, odnosno
financijske (ulaganja, rad, održavanje i obnovu) troškove, ali i neizravne
ekonomske troškove i relevantne troškove zaštiteokoliša.
Nakon toga trebate procijeniti
potencijalnu učinkovitost predloženih mjera
koje pridonose otklanjanju pritisaka i ostvarivanju različitih ciljeva politike
navedenim u Koraku 1. Zbog karakteristika NWRM-a, njihova učinkovitost ne
može se uzeti zdravo za gotovo. Oni će biti učinkovitiji u nekim situacijama u
odnosunadruge, imoždanećeuvijekbiti "najbolje" rješenje.
15
16
UčinkovitostNWRM-a i njihovutjecaj nauslugeekosustavaoviseo:
ņ
ņ
Lokalni uvjeti i relativni položajmjerauslivu.
Utjecaj i učinakmjera, kao
što su zaštitni pojas, pošumljavanje priobalnih područja ili podzemne
vode varirajuovisnoomjestu.
ņ
ņ
Prostrano
područje obuhvaćeno
mjerom (npr. broj hektara, kilometri
rijeke ili broj zelenih krovova).
15
JRC (2013)Mreža riječnog slivaoOkvirnoj direktivi o vodama i poljoprivredi: praktična iskustava i razmjena
znanjaupotpori provedbeOkvirnedirektiveo vodama, 25.978,00€- Joint ResearchCentre- Institut za zaštitu
okoliša i održivi razvoj
16
Natural England (2011) Protectingwater fromagricultural run-off: buffer strips, Natural EnglandTechnical
InformationNoteTIN100
Ispitivanjeučinkovitosti NWRM-au različitimkontekstima
JRC (2013)
15
sažimautjecaj poljoprivrednihmjera i napominjeda5m tampon trakamožeuklonitiod15
do 20% fosfora za ovaj raspon uz porast do 42-96% u brdovitim područjima. Ovi rezultati ističu razliku
između konteksta i potencijala za široke zajedno sa sličnim kontekstima. Dizajnmjeremože odražavati
i mjesto: Natural England (2011)
16
predlaže da 6m tampon trakemože biti dovoljno da uspori protok
površinenapadinama ispod7° (srednja tla) ili 11° (pjeskovita i laka tla), dok12m tampon trakemožebiti
potrebnena strmijimpadinama.
Slika6
Jačanje koordinacijepolitike iskorištavanjem NWRM-au vašemprocesuplaniranja
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...98
Powered by FlippingBook