NWRM Guide - page 23

23
Korak1 -Odreditedogađaj i identificirajteključne izazove
upravljanja
AkoozbiljnopristupiteNWRM-u, određivanjedogađaja zahtijevada su:
ņ
ņ
Višestruki ‘ciljevi politike’
relevantni za područje koje je u procesu
planiranja jasno precizirani. Iako su ciljevi mnogih procesa planiranja
često "jednodimenzionalni" (npr. poboljšanje stanja vode kao što je
propisano u Direktivi WFD ili rješavanje rizika od poplava kao što je
propisanouFD), izazov jeda su svi ciljevi politikeeksplicitni, uključujući
i one izvanpolitikevoda. Relevantni podaci uključuju: operativneciljeve
svake politike; područja i/ili sektore na koja se to odnosi; vremensko
razdoblje od ciljeva politike; moguća izuzeća u ciljevima politike, i kako
se tomože primijeniti/opravdati. U nekim slučajevima, prioritetimeđu
ciljevimamoždapostoje i trebajubitinapisani.
ņ
ņ
Razvijena je sveobuhvatna dijagnoza sadašnjih i nadolazećihpritisaka
i izazova za relevantno područje
. Zahtijeva
da se identificiraju ključne
fizičke, socijalne iekonomskekarakteristiketeritorijakojesurelevantne
za različite politike
. Također zahtijeva da se problemi važni za različite
politike,zajednosasektorimakojisuizvortihproblemaitrendoviurazvoju
sektora, jasno preciziraju
14
. To pomaže da se identificirajumeđusobno
različiti izazovi koji se trebaju rješavatibudućimaktivnostima/mjerama.
Ona također pomaže da se identificiraju moguće neslaganje između
akcijaprovedenihu različitimpodručjimapolitike.
14
Toprimjerice zahtijeva rješavanje sljedećihpitanja: koji je trenutačni i budući status voda, rizikodpoplava,
stanjebiološke raznolikosti, osjetljivost na klimatskepromjene, stanje krajobraza, uvjeti života stanovnika?Koji su
glavni sektori koji stvarajupritisaka koji značeda su sadašnje i budućepredviđene situacijedrugačijeodonoga
što različitepolitike i strategije imaju za cilj dapostignu?
Višestruki ciljevi politikeupravljanja zadržavanjavodeu širempodručjuAntička
Olympia, Elia, Grčka
Mjere se provode u sklopu projekta upravljanja zadržavanja vode na širem području Antička Olympia
uključujuprivremenu instalacijustrukturakojekoriste lokalnodostupnodrvo, zajednosciljanomsadnjom
kako bi se smanjila erozija nakon požara, povećalo zadržavanje vode i stabilizirali obronci brda. Mjere
se temelje na promjeni morfologije područja kao i sastava tla na primjer (skraćivanje duljine padine,
povećanje hrapavosti i infiltracije tla, smanjenje vršnog protoka, prigušivanje površinskog otjecanja i
sedimenta. Primarni ciljevi pri dizajniranju ovog programa su upravljanje erozijom tla, kontrola poplava
i smanjenje rizika od nastanka poplava u kontekstu obnove požarom pogođenih područja od iznimnog
kulturalnog interesa (mjestoAntičkaOlympia). Višestruki ciljevi politike smatraju se:
Slika1
Jačanje koordinacijepolitike iskorištavanjem NWRM-au vašemprocesuplaniranja
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...98
Powered by FlippingBook