NWRM Guide - page 50

50
20
212223
20
21
22
23
Poglavlje4
Usporavanje tokauprojektimaPickering i ExmoorMires: dva različitapristupa
Usporavanje toka na projektu Pickering uključivalo je korištenje NWRM-a za prirodno upravljanje
poplavama u situaciji u kojima je tradicionalna obrana od poplava odbijena jer nisu uspjeli zadovoljiti
kriterij troškovne isplativosti. Sobziromna stupanj javnog interesa i potrebe za rad s više zainteresiranih
strana tijekom cijelog projekta angažmana, razvijen je plan aktiviranja Zajednice
20
. Uključivao je ove
korake:
Nasuprottome,projektExmoorMires
21
,kojinastojiupravljatiotjecanjemvodakrozrestauracijutresetišta
brdskog područja, usvojila je više "obrazovni" pristup angažmana. Ovo se oslanja na veze na postojeće
dalekosežneaktivnosti imaterijale
22
i javnadogađanja
23
.
Stupanj javnog interesa ili spora s obzirom na predložene NWRM sheme bit će važan za određivanje
optimalnogopsega i prirode sudjelovanja zainteresiranih strana.
Slika16
Korak0–Koja jeuloga i pozadinaprojektnog
tima?
• Linijekomunikacijeprojektnogtima
• Ključneuloge i odgovornostiprojekta
• Pozadina
Korak1–Što želimo raditi zajedno?
• Razinaangažmana
• Kontekstualni problemi
• Poslovni ciljevi
• Ključneporuke
• Kriterij uspjeha
Korak2–Zašto raditi sa zajednicom i
drugima?
• Cilj angažmana
Korak3 - Koga trebamoangažirati?
• Analiza zainteresiranih strana i kontakt podaci
Korak4–Kako ćemoangažirati različite
stranke?
• Programangažiranja
Korak5–Što ćemokoristiti i kako?
• Štonam jepotrebnokakobismopočeti?
• Kako ćemoevidentiratievaluaciju i učenje?
1...,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,...98
Powered by FlippingBook