NWRM Guide - page 59

59
Ocjenjujući uspjehNWRM-a i informacije zabuduće sličneprojektepraćenjem:
primjer obnove i unapređenjapriobalnih šuma rijekeNestos, Grčka
Mjerekoje seprovodeupriobalnimpodručjima rijekeNestosuGrčkoj temelje senanačelimaponovnog
uspostavljanjaprirodnevegetacije.Mjere suprimijenjenenapovršini od280hektara, uz što je zasađeno
ukupno 79.343 biljaka. Voda se zadržava poboljšanjem tla i promjena u priobalnoj vegetaciji. Na taj su
način erozija tla i ispiranje hranjivih tvari pod kontrolom, a brzina protoka tijekom poplava smanjena.
Program praćenja obnavljanja vegetacije priobalnih šumaNestos postavljen je s
glavnim ciljem
vrednovanjauspjehaobnove
strukture vegetacije. Programprati i
biotičke i abiotičkeparametre
(vegetacija,meteorološke, hidrološke i parametre
tla, evoluciju krajolika, itd.). Program praćenja također ima za cilj procijeniti
tehnike pripreme tla
, proizvodnju i upravljanje
sadnogmaterijala
i
prakse
brige
o biljkama nakon sadnje. Ovi elementi koristit će se pri izradi obnove
drugih
područja
priobalnih šumaubudućnosti.
Slika20
Izvor:
Kakouros, P. i S. Dafis. 2010.
Monitoringprogramof the
vegetation restorationworksof
theRiparianForest ofNestos
(2ndedition). GreekBiotope-
WetlandCentre. Thermi.
MonitoringvišestrukihutjecajaNWRM-a za ‘okupljanje’ ljudi:
primjermočvarnogparkaNummela ‘Gateway’, Finska
Projektmočvarnog parkaNummela ‘Gateway’ umjestuNummela u Finskoj pokazuje važnost aktivnosti
monitoringa i evaluacije
kako bi se ocijenile pogodnosti
od močvarne gradnje, čime se omogućuje
razumijevanje i
angažman
zainteresiranih strana. Nadzor se provodio i još
uvijek se provodi za praćenje utjecaja s obzirom na kvalitetu vode i količinu,
sadržajaugljikau tlima, stakleničkeplinove, i vegetaciju, kao i zaprocjenuusluga
ekosustava. Podaci omonitoringuobjavljeni sunamreži na
.
Slika21
Saznajte više:
Odabir, izrada i provedbaNWRM-a: preduvjeti zaosiguranjeučinkovitosti
1...,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,...98
Powered by FlippingBook