NWRM Guide - page 66

66
Jedna od najznačajnijih zapreka za provedbu projekta bila je inicijalni
stav zainteresiranih strana
: najprije,
lokalno jestanovništvooklijevalo jernisu razumjeli ‘teoriju’.Doista, koncept ‘davanjevišeprostora rijeci’ zvučao
je vrlo različitoodonoga što jedo tada biloprovedenona rijeci i bilo je teško razumjetiu stvarnimuvjetima.
Međutim,aktivnosudjelovanje javnostitijekomcijelog radnogciklusaprojekta riješilo jeovuprepreku iuvelike
pridonijelo tomedaprojektbudeuspješan.Donositeljiodluka,osoblje i savjetniciusvojili su
inovativanpristup
(uzimajući u obzir dug doseg rijeke unutar sliva i ‘povijesnu’ razinu), koji je uključivao zainteresirane strane i
promicao sudjelovanje, koje je također omogućiloprovedbu.
Drugestudijeslučajevapokazujudaučinkovitoplaniranje,projektiranje, izgradnja iupravljanjemjeramapoput
poplavnihpodručja ili stabilizacijeprirodnog staništa zahtijevajuuključivanje
širokog raspona zainteresiranih
strana
. To uključuje upravu za lokalno planiranje, regulatore za zaštitu okoliša, privatne zemljoposjednike i
zemljišnemenadžere, poljoprivrednike i druga tijela s odgovornostima za upravljanje vodama (npr. tijelima
za navodnjavanje, odvodnjavanje zajednice, itd.). Uključivanje zainteresiranih strana poput poljoprivrednika,
ribara i lokalnih građana (u fazi projektiranja, preko savjetodavnih sastanaka i sjednica) jedan je od ključnih
čimbenikauspjeha zaovu vrstuprojekta.
Obnovapoplavnihpodručjamožebiti
mjerabez žaljenja,
ali samoumjeri u kojoj semožeprovestibez teških
ulaganja i uzimajući uobzir lokalne uvjete. Sveukupno, restauracija poplavnog područjamože biti skupa i re-
lativnonefleksibilna, jer upravilu izaziva velikepromjeneuporabe zemljišta i zahtijeva sredstvo zadugoročno
planiranje. Vrlo često, restauracija poplavnog područja zahtijeva otkup zemljišta i potencijalnodovodi do gu-
bitkaprihodaodpoljoprivrednogzemljišta, koje jepošumljeno ili korištenozapoplaveusklopumjere.Međutim
restauracijapoplavljenihpodručjanudi širok rasponpogodnostiobnavljanjemprirodne funkcijepoplavljenog
područja: smanjujeotjecanje i rizikodpoplava, stvara staništa i čuvabiološku raznolikost, filtrira zagađivače i
kontroliraeroziju...
Ostalemjere poput stabilizacije rijeke zahtijevaju analizu lokalnih potreba kako bi odabrali najbolje rješenje.
Nekeodmjera trebajuodržavanje kakobi bileučinkovite i spriječilepropadanje, održavanje zelenila i sustave
za stabilizacijunasipa.
Izazovi provedbe
Zadodatne informacije
Kontakt:
IgnacioRodríguezMuñoz, DueroRiver BasinAuthority (CHD),
Lista činjenicakompletne studije slučaja
Naučene lekcije izdrugih studija slučaja
1...,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65 67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,...98
Powered by FlippingBook