NWRM Guide - page 64

64
Ciljevi
Projekt ima dva glavna cilja: prvo, upravljanje i ublažavanje poplava i drugo, masovnu stabilizaciju i kontrolu
stopa erozije. Ipak, on se bavi i očuvanjem biološke raznolikosti i očuvanjem genskih zaliha u priobalnim po-
dručjima, a ima za cilj unaprijediti ekološko stanje rijeke. Postizanje ublažavanje rizika od poplava zahtijeva
oporavakprirodnemorfologije i hidrauličkogkapacitetabivšegpotokakorita rijeke i njegovepovezanosti spo-
plavnimpodručjem i poboljšanjimauuzdužnomkontinuitetu.Odnosno, postoji potrebada sedavišeprostora
rijeci. Poboljšanje
ekološkog stanja
rijeke traži poboljšanje kontinuiteta rijeke i morfološkihuvjeta. Ciljanjem
naovapitanja, projekt ima za cilj daublaži pritiskeDirektiveopoplavama (prirodnoprekoračenje i blokiranje/
ograničenja) i pritiskeOkvirnedirektiveo vodama (fizičkepromjene kanala/korita/obalnogpodručja/obalnog
vodnogtijela i brane, prepreka i brana za zaštituodpoplava). Također odgovara zahtjevima španjolskeNacio-
nalne strategije zaobnovu rijeke, potprograma3 i 4: Poboljšanjeuzdužnog i bočnogkontinuiteta rijekaunutar
Duerobazena.
Provedenemjere
Mjeresuprovedenena23,5kmdugomdosegu i tretiraneoko45ha.Ubliskojbudućnosti, sličniprojektiprovo-
dit će seunizvodnimpredjelima (27,5 i 57,8km).Radovi zapoboljšanjebočnepovezivosti i dinamikeuključuju
uklanjanje4,72kmzidaodstijena i8,71kmzemljanihnasipa,postavljanjezemljanihnasipadalekoodkanalaza
5,22km, uklanjanje7deflektora i 480haoporavkapodručja sklonogpoplavama (tj. područjekoje jeponovno
povezano s rijekom i sada jeumogućnostidapoplavi kao rezultat projekta). Radovi napoboljšanjuuzdužnog
kontinuitetauključuju izmjene
preprekau rijeci
kakobi seomogućioprolaz faune (riba) i nanos protekledvije
nepremostivebrane;ponovnopovezivanje26sekundarnihodvojaka (ekvivalent10,06km);
obnovavegetacije
od7,2haspriobalnomvegetacijom (bijelavrba, crna topola, crna joha,nizinski jasen); tretmani zapoboljšanje
zdravlja priobalne vegetacije na 25 km. Projekt uključuje i radove za poboljšanje stabilizacije rijeke, koristeći
lokalne vrbe,mladice i fašine.
Građevinski radovi započeli sukrajem2011. godine i trajali godinudana (iako jeprojekt izrađenu2008. i pod-
neseni na javnu raspravuprijenjegovaodobrenjau2010. godini).
©DueroRiver BasinAuthority (CHD)
©DueroRiver BasinAuthority (CHD)
Radovi napoboljšanjubočnepovezivosti i dinamike rijeke:
uklanjanje zemljanihnasipa
Proces sudjelovanja javnosti: lokalno stanovništvo, aktivno
sudjelovanje za vrijeme jednogod sastanakakoji seodvijaju
tijekomprovedbeprojekta
1...,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,...98
Powered by FlippingBook