NWRM Guide - page 69

69
Mobiliziranje financijskihresursa
Do sada jeoko75.000,00€ jepotrošenona sadnju zelenihograda za zaštituodpoplava, uključujući i naknadu
zapoljoprivrednike i tehničke studije (oko9.000,00€). Aktivirano jenekolikofinancijskih resursa zaprovedbu
mjera. IzsamogSMIVAL-adolazi 20%, koji jedijelomfinanciranodstranesvihopćinakojegasačinjavaju, a80%
od drugih partnera: uglavnom
Agencije za vode
i
Francuske
, zatim Regije i Odjela i konačno Europe (ERDF).
Jedan linearnimetar zeleneogradeocjenjen jeuAkcijskomprogramu za sprječavanjepoplavapo cijeni od11
€, dok su troškovi dosegli 45-60€napilotmjestima.
Upravljanje
Sadnja zelenihograda za zaštituodpoplava jedna jeodmjera
Akcijskogprograma za sprječavanjepoplava
u
slivuLèze, alat francuskepolitikekoji imazacilj sprječavanje i ublažavanje rizikaodpoplava.Njegovuprovedbu
nadzire Tehnički odbor, kojim predsjeda predsjednik SMIVAL-a - udruga od 24 općine nalazi se u dolini Lèze.
Kao odgovorna strana za vođenje, definiranje i provedbu aktivnosti za kvalitativno i kvantitativno korištenje
Lèze i za sprječavanjepoplave, SMIVAL je inicijator i odgovorna stranazaprovedbuzelenihogradazazaštituod
poplava. Kako seprojekttičekultiviranihpodručja, SIMVAL jeuključioPoljoprivrednukomoru (kojapredstavlja
poljoprivrednike) u svimkoracimavezanimuzpoljoprivrednapitanjima (npr. faze savjetovanja, definicija zeml-
jišnepolitike) i predložio različitevrste
ugovorapoljoprivrednicima.
Glavni utjecaji i pogodnosti
Iakonijeprovedenaopsežnahidrološkaanalizau ciljuprocjeneutjecaja zelenihograda za zaštituodpoplavao
dinamici poplava, hidrološkimodeli pokazujudapokrivanjempoplavnogpodručja Lèzepravilnim rasporedom
zelenihograda za zaštituodpoplavamože
smanjiti vršni protok
tijekompoplava za25%, uodnosuna istopo-
plavnopodručje samo sa ratarskimkulturama.U stvarnosti, zeleneogradeveć supostojaleu slivu (oko900km
ukupno) aprojekt nećemoći stvoriti gustumrežu zelenihograda kako sepretpostavljauhidrološkommodeli-
ranju. Stoga, utjecaj vršnogprotokamožebitimanji od25%
Što se tiče restauracije biološke raznolikosti i staništa, monitoring nije proveden.
Botanički put
postavili su
učenici u lokalnoj školi, štouključuje interpretacijskepločekojeprikazuju lokalnevrstekoječine zeleneograde,
aomogućuje ljudimada seupoznaju s ekosustavomukojem žive. Kroz to, oni pružajukulturnukorist.
©SMIVAL
Zeleneograde za zaštituod
poplavau južnoj Francuskoj
Radioniceorganizirane s lokalnim zainteresiranim stranama
1...,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,...98
Powered by FlippingBook