NWRM Guide - page 70

70
Izazovi provedbe
Implementacijazelenihogradazazaštituodpoplavazahtijevauključivanjepoljoprivrednika i vlasnikazemljišta,
jer se zelene ograde sade na privatnom zemljištu. Dakle, suočava se s nekoliko izazova: rješavanje imovine
zemljišta i vezanostizazemlju, riješavanjepoljoprivrednihograničenjakaomjestazanavodnjavanje iodvodnju,
ublažavanjeutjecajamjerenaorganizaciju farme,pružanjedovoljne razinenaknadezapodizanje interesazain-
teresiranihpoljoprivrednika i vlasnika. Što setiče tehničkihproblema, položaj i dizajn zelenihograda zahtijeva
hidrološke studije.
Ostale studije slučajauključujuda su tampon trake i zeleneograde čestoprvenstvenoprovedeneda ciljaju
na
difuznoonečišćenje
, osobitona poljoprivredno zemljište. Najčešće vrste tampon trake su travnate trake duž
stranepolja, koje imajupozitivanutjecaj na smanjenjekoncentracijehranjivih tvari.Uovom slučaju,međutim,
primarni cilj je rizik odpoplava. U stvari, tampon trake sudobri primjeri mjera višestrukihpogodnosti jer oni
uglavnom imaju utjecaj na kvalitetu vode i otjecanje. Restauraciju staništa i očuvanje biološke raznolikosti
obično rješavaju takvemjere.
Drugi primjeri provedbe također pokazuju da je uključenost
poljoprivrednika i zemljoposjednika
u procesu
ključni čimbenikuspjeha zaprovedbu tampon trake i zaštitnihpojasa. UHeilbronnu (Njemačka), seljaci subili
uključeni od faze projektiranja, što im je pomoglo da projekt prilagode sebi. Bitno je uspostavljanje odnosa
povjerenja izmeđupoljoprivrednika i lokalnihvlasti.Usvimslučajevima,
naknade
zapoljoprivrednikesunužne
kako bi se povećao njihov interes a projekt učinio ekonomski prihvatljiv za njih. Održivost naknada je glavni
problem, jer sefinanciranje čestooslanjana višegodišnjeprograme. Još jedan čimbenik uspjeha koji jepoka-
zala studija slučajanacionalnogparkaOrseguMađarskoj, je sposobnostmjera za rješavanjenekolikopritisaka
i lokalnih vlasti kakobi njihovi utjecaji bili vidljivi; podizanje svijesti ljudi onjihovoj okolini i pružanjeestetskih
ili rekreativnih sadržajauvelikepridonosi tomeda sumjereprihvatljive.
Zadodatne informacije
Kontakt:
ThomasBREINIG, Direktor SMIVAL-a,
Lista činjenicakompletne studije slučaja
©SMIVAL
Naučene lekcije izdrugih studija slučaja
Plantaža zelenihograda
1...,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69 71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,...98
Powered by FlippingBook