NWRM Guide - page 12

12
1, fejezet
Az
NWRM intézkedéscsalád tagjai
nagyon sokfélék és a földhasználatban a
következőkrealkalmazhatók. AmellékeltNWRMeszköztárban számospéldát talál
olyanNWRM intézkedésre, amelyek:
ņ
ņ
Közvetlenül vagy közvetetten módosíthatják az ökoszisztémákat
(a
talaj- és vízgazdálkodási gyakorlatokmegváltoztatásán keresztül);
ņ
ņ
Ágazat-specifikusak
lehetnek (például mezőgazdaság) vagy
különböző
ágazatokban és (vidéki vagy városi) környezeti adottságok között
alkalmazhatók
. Összeségében, az NWRM intézkedések elméletileg
bármely földhasználat és ágazat esetében lényegesek, ha megfelelően
alkalmazzákőket.
Az NWRM intézkedések nem új intézkedések
, mivel egyeseket közülük már
régóta alkalmaznak különböző országokban és ágazatokban. Valószínűleg már
hallott róla, vagy talán már alkalmazott is NWRM intézkedéseket más nevek
vagy szakkifejezések alatt – keressen néhány példát a 2. négyzetben! Ezekkel
kapcsolatban az új elem
sokrétű hasznuk
felismerése, ami által lehetőséget
nyújtanakarra,hogymásszakpolitikai területeken isalkalmazhatók legyenek,mint
amelyre kidolgoztákéshagyományosanalkalmazzákőket.
Ahogy jelenútmutatóolvasásaésazNWRM intézkedésekkelkapcsolatoskülönböző
tapasztalatokfelfedezéseközbenráfog jönni,azegyesNWRM intézkedéseketritkán
valósítják meg elszigetelten: ezeket elsődlegesen
más NWRM intézkedésekkel
és gyakranépített ("szürke") infrastruktúrával összekapcsolvavalósítjákmeg
.
A kihívás abban áll, hogy megtaláljuk az intézkedések helyes összekapcsolási
módját, amely az adott vízgyűjtő vagy tervezési folyamat jellegzetességeinek és
gazdálkodási problémáinaka legjobbanmegfelel.
AzNWRM intézkedéscsalád tagjainak számos fedőneve
Számos NWRM intézkedés nem új, és korábban már alkalmazták – talán már Ön is. Ezek néha újnak
tűnhetnek a vízszakértőknek, akik újoncok egy olyan területen, ahol az ötletek először a városi és
vidéki tervezés, a természetvédelem és az éghajlatváltozás úttörőitől származtak. Hallhatottmár olyan
kifejezésekről, mint: zöld infrastruktúrák; ökoszisztéma vagy természetre alapozott megközelítések;
talaj tulajdonságaira alapozott gyakorlatok; talajvédelmi gyakorlatok; adjunk "teret a folyónak" vagy
"csináljunk helyet a víznek"; vizes élőhely helyreállítása; fenntartható vagy természetes árvízkezelés;
fenntartható vízelvezető rendszerek; biotechnológiai gyakorlatok; csapadékvízgyűjtő; árvízcsökkentő
létesítmények (RAF-ok) … és valószínűleg sok másról is. Ezek a kifejezések nem szinonimák, hanem a
szélesebbNWRM intézkedéscsaládnéhány tagjáraés jellemzőjére vonatkoznak.
2. négyzet
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...98
Powered by FlippingBook