NWRM Guide - page 17

Projektfinansowanyprzez
GeneralnąDyrekcjęOchronyŚrodowiskaUE
Sztucznanawierzchnia
Tereny rolnicze
Lasy i obszarypółnaturalne
Terenypodmokłe
K
oszty
finansowe
(
inwestycyjne
,
operacyjne
i utrzymania
)
Kosztnasionsąnajważniejszew realizacjiokrywyzielonej i sięgają18
oraz 36 euro/ha. Również siew i niszczenie powodują koszty. Koszt
inwestycjiwaha sięmiędzy40a140euro/ha i obejmuje zgniatanie,
orkę i walcowanie rżyska, a koszt utrzymaniamieści sięw zakresie
od52do63euro/ha.
P
rojekt
Okrywa zielonamoże być wprowadzana do systemu płodozmianu
lubw ramach uprawy wstęgowej. Połączenia środków związanych
z
praktykami ochrony gleb
umożliwia poprawę stanu jakości wód
i zmniejszenie ryzyka powodziowego. Okrywa zielona powinna być
wcześnie siana
, aby skorzystała zwody i słońca (może to stanowić
ograniczeniew krajachpółnocnych), składać się z gatunkówdosto-
sowanychdopotrzeb, takich jak rośliny strączkowe, oraz cechować
sięgęstością siewudostosowanądo zamierzonychplonów.
S
kala
Okrywa zielonama zastosowanie
w skali pola.
Okrywazielona (w tymroślinyokrywowe lubpoplony)odnosi siędoroślinzasianychnagruntachornychwcelu
ochronygleby
,którawprzeciwnym
wypadku leżałaby odkryta podczas
zimy
, przed chłodem i erozjąwodną. Okrywa zielonamoże byćwsiewana do podstawowej (zbieranej) rośliny
lubpo jej zebraniu. Okrywa zielonanie jest zbierana, ale jestworywana zpowrotemdogleby. Przyczynia siędopoprawy strukturygleby, różnicuje
systemupraw i zmniejsza straty rozpuszczalnych składnikówodżywczych.
Studiaprzypadków:
Roślinyokrywowe i uprawabezorkowawgajuoliwnym,Hiszpania
Okrywazielonamożebyćwprowadzanana
każdympolu i pod lasem.
P
owierzchnie
ziemi odpowiednie
do
zastosowania
ROLNICTWO
©
G
a
n
b
l
e
r
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...108
Powered by FlippingBook