NWRM Guide - page 19

Projektfinansowanyprzez
GeneralnąDyrekcjęOchronyŚrodowiskaUE
Sztucznanawierzchnia
Tereny rolnicze
Lasy i obszarypółnaturalne
Terenypodmokłe
K
oszty
finansowe
(
inwestycyjne
,
operacyjne
i utrzymania
)
Środeksamwsobienie
generujekosztów
.Mogą jednakwystępować
koszty inwestycji i koszty utrzymania związane ze zmianami w pra-
cach uprawowych i innych praktykach, które są wykorzystywane
dowprowadzaniawczesnegowysiewu. Wczesnywysiewmoże być
związanyz ryzykiem różnychszkodników i chorób, comożewymagać
innego zarządzania w porównaniu do konwencjonalnych praktyk,
alemożeniepociągać za sobądodatkowychkosztów.Może również
przyczynić siędo rozciągnięcianakładówpracywgospodarstwie.
P
rojekt
Wczesnywysiewupraw jarychwymagaodpowiedniego rozsadnika.
Może towymagać zastosowaniametod
ograniczonej uprawy
, ta-
kich jakbezpośredni siew.Wkrajachpółnocnych, gdzieglebymogą
byćnasycone,użyciewczesnegowysiewuwpołączeniuzmetodami
obejmującymi ograniczoną lub zerową uprawę i stałe ścieżki prze-
jazdowemoże być pożądane z perspektywy uniknięcia ugniatania
gleby.
S
kala
Środek ten działa na poziomie
pola, a działania wwiększej ska-
li, np. w całych gospodarstwach,
mogą być ograniczane przez pło-
dozmian.
Wczesny wysiew odnosi się do siewu do 6 tygodni
przed normalnym sezonem siewu
. Pozwala to na wcześniejsze i szybsze tworzenie ozimych
upraw, któremogą zapewnić okrywę na zimę i sieci korzeni, która skutkuje ochroną gleby. Okres, w którym gleba leży goła jest krótszy i, co za
tym idzie, erozja i spływy sąmniej znaczące, a infiltracjawody jest lepsza.Wczesnywysiewmoże również przyczyniać się do łagodzenia skutków
letniej suszydlaupraw jarych, jakekstremalne tempoewapotranspiracjiw regionie śródziemnomorskim. Jednakżemożeonwymagać szczególnych
technikuprawy i niemożebyć stosowanydlawszystkich roślin.
P
owierzchnie
ziemi odpowiednie
do
zastosowania
ROLNICTWO
©
T
e
r
r
e
-
n
e
t
M
e
d
i
a
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...108
Powered by FlippingBook