NWRM Guide - page 55

Projektfinansowanyprzez
GeneralnąDyrekcjęOchronyŚrodowiskaUE
Sztucznanawierzchnia
Tereny rolnicze
Lasy i obszarypółnaturalne
Terenypodmokłe
K
oszty
finansowe
(
inwestycyjne
,
operacyjne
i utrzymania
)
Zazwyczajniewystępująkosztynabyciagruntunapotrzebyobszarówprzepływu
lądowego, ponieważ są one położone w samym lesie. Inne koszty mogą być
związane z badaniami lub studiami w celu określenia prawdopodobnej ilości i
synchronizacji spływówdoprzetworzeniaorazśrodkówostrożnościniezbędnych
douniknięcia uszkodzeń.Mogąwystąpić
koszty alternatywne
, jeżeli obszar
przepływu lądowego jestusytuowanynaproduktywnychgruntach leśnych.Uży-
cieobszarunapotrzebyprzepływów lądowychmożemiećwpływnawybór ga-
tunkówdrzew,aprzejściowapokrywawodymożezwiększyćkosztyoperacyjne;a
to zkoleimożewpłynąćnaprzychody, którepotencjalniemogą zostaćuzyskane
ześcinekdrzew.
P
rojekt
Obszary przepływu lądowego są zazwyczaj lokalizowanewobrębie
sieci rowów
zarządzanych tajg
. Ichwymiary zależąodwielkości wy-
żej położonej zlewni. Najlepiej będzie, jeśli potrzebnemiejsce nie
będzie mieć wpływu na produktywne obszary leśne. Środek ten
może być częścią pakietu środków mających na celu zminimali-
zowaniewpływu gospodarki leśnej na jakośćwód, takich jak jazda
wrażliwa na wodę, stawy wychwytujące osady, odpowiednie pro-
jektowanie dróg i skrzyżowań ze strumieniami i struktury kontroli
przepływu szczytowego.
S
kala
Obszaryprzepływu lądowegona-
dają siędo stosowaniawyłącznie
wstosunkowomałychobszarach,
takich jak teosuszaneprzezpoje-
dynczy rów lubmałą sieć rowów.
Obszary przepływu lądowego są wydzielane w celu zarezerwowania do
minimalizowania negatywnego oddziaływania
gospodarki leśnej na
jakość
wody
: gromadzą one część nadmiaru osadów wytworzonych w trakcie konserwacji rowów i innych leśnych czynności gospodarczych. Obszary
przepływu lądowegosą tworzoneprzezbudowaniepółprzepuszczalnych
tam
wkompleksie leśnych rowów i
poprzecznych rowów
przed tamą (wcelu
transportuwodydootaczającej zlewni).Wokresachdużegoprzepływuwodawylewa się zpoprzecznych rowów; jej prędkośćbędzie zmniejszana i
wieleosadówzostaniezdeponowanych.Wokresachniskichprzepływów,przepuszczalna tamapowodujespowolnienieprzepływuwody idepozycję
osadów.
Studiaprzypadków:
Rekonstrukcjaaluwialnych lasówwDurrow, Irlandia;OdbudowasiedliskawdolinieKörös,Węgry
Istniejące tereny podmokłe w pewnych
okolicznościach mogą funkcjonować jako
obszaryprzepływu lądowego.
LEŚNICT
P
owierzchnie
ziemi odpowiednie
do
zastosowania
©
Z
a
z
r
i
v
a
1...,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,...108
Powered by FlippingBook