NWRM Guide - page 61

Projekt finansowany
przezGeneralnąDyrekcjęOchronyŚrodowiskaUE
Powierzchnie ziemi odpowiednie
do zastosowania
Sztucznanawierzchnia
Tereny rolnicze
Lasy i obszarypółnaturalne
Terenypodmokłe
Koszty finansowe
(inwestycyjne, operacyjne i utrzymania)
StudiumprzypadkuSigmaplanobejmujekosztyzwiązanez rekonstrukcją terenu
zalewowegonadużą skalę: podniesieniegrobli (300euro (mur nagórze) do16
100euro/m (mur nabrzeżny)); dopasowaniewewnętrznej grobli (770euro/m);
budowa zewnętrznej grobli (840 euro/m); zewnętrzne śluzy (19 000 euro/ha);
zewnętrzne śluzy (4000 euro/ha). Koszty projektowania wynoszą zwykle 10%
kosztów inwestycji, akosztyutrzymanianiecałe1,5%kosztów inwestycji.
Projekt
Nachylenia rzeki i terenu zalewowego należą do najważniejszych parametrów
przy ocenie potencjału retencyjnego terenu zalewowego: płytkie nachylenia
ograniczająszczytowewartościopróżniania iwydłużająokresymagazynowania,
natomiast bardziej strome nachylenia redukują skutki retencji, zwłaszcza gdy
falapowodziowamieści się całkowiciewkanale (Habersack).
Skala
Środek ten nie może być realizowany
w zlewniach omałej powierzchni, po-
nieważ rzeka będziemiała ograniczony
teren zalewowy albowcale nie będzie
gomiała.
Teren zalewowy to obszar graniczący z rzeką, który w naturalny sposób zapewnia dużomiejsca na przechowywanie wody powodziowej i deszczowej.
Tereny zalewowe w wielu przypadkach zostały osuszone, a w wielu miejscach zostały oddzielone od rzek budowlami. Są one również przykrywane
osadami. Rekonstrukcja terenów zalewowych i zarządzanienimi zmierzadoprzywrócenia ich
zdolności retencji
oraz
funkcji ekosystemu
poprzez łączenie
ich z rzeką. Wymaga to środków takich jak modyfikacja kanałów, usuwanie osadu, utworzenie jezior lub stawów na terenie zalewowym, modyfikacja
praktyk rolniczych, zalesianie, przywrócenie rodzimych gatunków traw, krzewów i drzew, tworzenie trawiastych zbiorników i błotnistychnizin, tworzenie
terenówpodmokłych, usuwaniegatunków inwazyjnych, utworzenie i rozwój buforównadbrzeżnych.
Studiaprzypadków:
HYDROMORFOLOGIA
©
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
o
n
e
g
e
o
l
o
g
y
.
o
r
g
1...,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,...108
Powered by FlippingBook