NWRM Guide - page 63

Projekt finansowany
przezGeneralnąDyrekcjęOchronyŚrodowiskaUE
Powierzchnie ziemi odpowiednie
do zastosowania
Sztucznanawierzchnia
Tereny rolnicze
Lasy i obszarypółnaturalne
Terenypodmokłe
Koszty finansowe
(inwestycyjne, operacyjne i utrzymania)
Literatura podaje koszty inwestycyjnewwysokości 0,4mln euro/km rzeki dla
przywracaniameandrów rzek. Dodatkowe koszty związane są z nabywaniem
gruntów i rekompensatami.
Projekt
Obszar funkcjonalny rzeki w systemiemeandrowania tominimalnawymagana
przestrzeń dlameandrów do uzyskaniamaksymalnej amplitudy, jakamogłaby
zostać osiągnięta w warunkach naturalnych. Przywracanie meandrów rzek
przeważnie jest realizowane na
nizinach
(mniej niż 200mwysokości), w obs-
zarach, gdzie nachyleniawynoszą około 0,5–1% (tzn. wwarunkach, w których
meandrywystępują naturalnie). Przywracaniemeandrów rzek jest najczęściej
wdrażanewspólnie z przywracaniem terenów zalewowych oraz terenów pod-
mokłych i zarządzaniemnimi.
Skala
Meandrymogąwystępowaćnamałych
strumieniach, jak również w dużych
rzekach.
Meandry rzeczne to naturalne zakręty rzeki, które zwiększają długość rzeki i pozwalają na zmniejszenie prędkości przepływu. W przeszłości rzeki były
prostowane i kanalizowanew celu, na przykład, pozyskiwania gruntów pod uprawę, ułatwienia spływu kłód i/lub przyspieszenia odprowadzaniawody
i regulowania/ograniczania ruchów koryta rzek. Przywracanie meandrów rzek obejmuje tworzenie
nowego kursu meandrowania
lub
przywracanie
zlikwidowanychmeandróww celu spowolnieniaprzepływu rzeki.Nowapostać kanału rzecznego tworzynowewarunki przepływu i częstomapozytywny
wpływnasedymentacjęoraz różnorodnośćbiologiczną.Nowoutworzone lubpoponowniepodłączonemeandrystanowiąsiedliskadlawieluorganizmów
wodnych i gatunków lądowych.
Studiaprzypadków: Rekonstrukcja rzeki Hermance, Francja; Rekonstrukcja terenu zalewowego rzeki Slampe, Łotwa
HYDROMORFOLOGIA
©
h
t
t
p
:
/
/
r
i
v
e
r
w
a
t
c
h
.
e
u
1...,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62 64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,...108
Powered by FlippingBook