NWRM Guide - page 67

Projekt finansowany
przezGeneralnąDyrekcjęOchronyŚrodowiskaUE
Powierzchnie ziemi odpowiednie
do zastosowania
Sztucznanawierzchnia
Tereny rolnicze
Lasy i obszarypółnaturalne
Terenypodmokłe
Koszty finansowe
(inwestycyjne, operacyjne i utrzymania)
Niema żadnych informacji na temat kosztów związanych z tym środkiem, które
wdużym stopniu zależąodmiejscowychwarunków.
Projekt
Środek tenmoże być traktowany jako integralna częśćmetod „przywracania
naturalnego stanu” zlewni, a co za tym idziemożepasować do szeregu innych
środkówmającychnaceluprzywrócenienaturalnych funkcji rzek, zwłaszczapr-
zywracaniu łączności starorzeczy i podobnych funkcji (N7).
Skala
Długość tymczasowych strumienimoże
wahać sięod kilkusetmetrówdowielu
kilometrów.
Strumienie sezonowe lub rzeki okresowe to rzeki, dla których wody powierzchniowe naturalnie
przestają płynąć
w pewnym punkcie w przestrzeni i
czasie. Zajmują one znaczną część globalnej sieci rzecznej i charakteryzują się dynamicznąwymianąmiędzy lądowymi i wodnymi siedliskami. Obfitość i
rozmieszczenie strumieni sezonowych oraz ich naturalne okresowe reżimy przepływów są zmieniane przez zmiany klimatu, oddzielaniewód i transfery
wewnątrz zbiorników. Ichprzywracanie i podłączaniedodopływów rzekprzyczynia siędopoprawy
ogólnego funkcjonowania
rzeki poprzezprzywrócenie
łączności poprzecznej, różnicowanieprzepływów i zapewnienie retencjiwodypodczaspowodzi
Studiaprzypadków: Rewitalizacjagórnej rzeki DrawywAustrii; ZarządzaniepolderamiwpobliżuAltenheim, Niemcy
HYDROMORFOLOGIA
©
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
f
a
d
s
d
i
r
e
c
t
o
ry
.
c
o
m
1...,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66 68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,...108
Powered by FlippingBook