NWRM Guide - page 77

Projekt finansowany
przezGeneralnąDyrekcjęOchronyŚrodowiskaUE
Powierzchnie ziemi odpowiednie
do zastosowania
Sztucznanawierzchnia
Tereny rolnicze
Lasy i obszarypółnaturalne
Terenypodmokłe
Koszty finansowe
(inwestycyjne, operacyjne i utrzymania)
Zniesienieochronybrzegu jest zwykle realizowane jakoelementbardziej skom-
plikowanychprojektów iw ten sposóbmieści sięw szerszychbudżetach.
Projekt
Zniesienieochronybrzegu jest realizowanegłówniew
dolnymbiegu rzek
zlewni
o znaczącym zakresienaturalnych terenów zalewowych.Możebyć łączony z in-
nymi środkami, takimi jaknaturalnastabilizacjabrzegów, rekonstrukcja terenów
podmokłych, rekonstrukcja i przywracanie łączności terenów zalewowych, pr-
zywracaniemeandrów i nadbrzeżne strefybuforowe.
Skala
Środek tenmożebyć realizowanywkaż-
dej części ochronybrzegu rzeki.
Ochrona brzegu rzeki to bierna lub żywa konstrukcja utrwalająca brzeg. Jednakże ochrona brzegu rzeki to również ochrona przeszkoda dla łączliwości
poprzecznej rzeki, ograniczająca koryto rzeki i ograniczająca lub uniemożliwiająca łączność z terenem zalewowym. Zniesienie ochrony brzegu obejmuje
usunięcie wszystkich lub niektórych części ochrony brzegu
, zwłaszcza biernych zabezpieczeń, w celu poprawy łączności poprzecznej, zróżnicowania
przepływów i siedlisk, a także zatrzymania powodzi w głównym nurcie. Jest to warunek konieczny dla wielu innych środków, takich jak przywracanie
meandrów czyposzerzenie, jak również inicjowaniemigracji i dynamikiwdalszychkanałach.
HYDROMORFOLOGIA
Studiaprzypadków: RzekaÓrbigo—poprawa stanuekologicznego, Hiszpania; Rekonstrukcja rzek i ekosystemu systemów rzekArga-Aragon, Hiszpania
©
h
t
t
p
:
/
/
e
c
h
o
g
e
o
.
r
e
v
u
e
s
.
o
r
g
1...,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76 78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,...108
Powered by FlippingBook