NWRM Guide - page 79

Projekt finansowany
przezGeneralnąDyrekcjęOchronyŚrodowiskaUE
Powierzchnie ziemi odpowiednie
do zastosowania
Sztucznanawierzchnia
Tereny rolnicze
Lasy i obszarypółnaturalne
Terenypodmokłe
Koszty finansowe
(inwestycyjne, operacyjne i utrzymania)
Literatura podaje koszty inwestycyjnewwysokości 4000 euro/ha dla przywra-
cania jezior. Ponieważ jezioramają długą (stałą) żywotność, powstawaćmogą
jedynieminimalnekosztyutrzymaniapodczaseksploatacji (w zależności oddo-
kładnego charakteruprzywracania).
Projekt
Konstrukcja będzie się znacznie różnić w zależności od zakresu przywracania,
bieżącego i istniejącegowyglądu jezioraoraz skali.
Skala
Jeziora, przez ich wielkość, mogą osu-
szaćduże zlewnie.
Jezioro jest naturalnym zbiornikiem retencji wody. Może magazynować wodę (dla kontroli powodzi) oraz dostarczać wody do wielu celów, takich jak
zaopatrzenie wwodę, nawadnianie, rybołówstwo, turystyka, itd. Ponadto służy też jako ujście do składowania węgla i zapewnia ważne siedliska dla
wielugatunków roślin i zwierząt,w tymptakówbrodzących. Przywracanie jeziorpolegana
poszerzaniu ich struktury i funkcjonowania
tam, gdzie zostały
osuszone lub zdegradowanewdawnych czasach.
Studiaprzypadków: Rekonstrukcjamokradeł Amalvas i Zuvintas, Litwa, Rewitalizacjagórnej rzeki DrawywAustrii
HYDROMORFOLOGIA
©
w
w
w
.
a
q
u
a
s
c
i
e
n
c
e
.
c
o
.
u
k
1...,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,...108
Powered by FlippingBook